Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Michała Małasa z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@spnt.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka,
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych,
 5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe mogą zostać udostępnione na portalach społecznościowych Facebook,
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych),
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora
  • operatorom pocztowym i kurierom,
  • bankom w zakresie realizacji płatności,
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Administratora przez przepisy prawa,
  • organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych,
 10. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.